Putovanie deň 18/ Journey the Day 18

Znovu prišiel čas na zbalenie a vykročenie do nového dňa. Odišli sme z Edstdorf a naše putovanie viedlo cez krásne vinice. Aj keď sme stúpali a klesali, tak pri pohľade na krajinu sa to zvládalo jednoduchšie. Žeby sme boli precitlivelí? Obed a odpočinok v tomto prostredí prišiel každému z nás vhod.
(Again, the time has come and we must to pack and start the day. We left Edstdorf and our journey led through beautiful vineyards. Even as we went up and down, it was easier with nice view at the landscape. Are we hypersensitive or what ? Lunch and rest in this nature has come to suit all of us.)

Po ceste sme stretávali ľudí, ktorí sa pýtali, či sme pútnici a fascinovalo ich naše polročné putovanie. Ako cieľ sme si zvolili Krems an der Donau a spanie máme na fare. Stretnutie na ubytovanie sme mali dohodnuté na 16:00, a tak sme sa rozhodli dať si kávu pri fare. Pri stole vedľa nás sa ozval ženský hlas s otázkou, či sme Češi. Alenka tu žije 12 rokov spolu s manželom Gerhadom. Dnes sa za nami zastavil aj pán farár Franz Winter, u ktorého sme strávili dve noci. Ráno sa s nami nemohol rozlúčiť, a tak sadol do auta a prišiel za nami. Priniesol nám malé chlebíky, ktoré pečú pre projekt na podporu v Kongu.
Along the way we met people who asked if we were pilgrims and they were fascinated by our  half-yearly journey. As a goal we chose Krems an der Donau and  we sleep in the parish tonight. We had a meeting at 16:00 with the parish priest Franz Winter, so we decided to have a coffee near the parish house. There was a woman’s voice at the table next to us asking whether we were Czechs. Alena lives here with her husband Gerhad for 12 years.  In the morning he couldn’t say goodbye to us, so he sat in the car and came to see us. He brought us some small breads. They bake the breads for supporting project for the Kongo.

Neskôr sa zastavili u nás aj Alenka s Gerhadom a priniesli nám fantastickú roládu. Už som tu viac krát spomínal, ako vďaka Caminu stretávame úžasných ľudí, a tak to bolo aj dnes. Každý z nás má svoju cestu, ktorej nerozumie, no aj to je súčasť nášho života. Ďakujem za tu moju cestu, na ktorej sa učím prijímať a pochopiť všetky lekcie určujúce ďalší smer životného putovania. Dnes mám pre vás aj druhé zastavenie. Prečítaj si! ?

Later, Alice and Gerhad stopped at our place and brought us a fantastic roll. I have already mentioned here several times how we meet amazing people thanks to Camino, and so it was today. Every one of us has a way he does not understand, but that is part of our lives. Thank you for my journey in which I learn to receive and understand all the lessons that determine the next direction of life. Today I have a second stop for you. Read it!

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *